Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ochrona środowiska – działania proekologiczne

Oddziaływanie akustyczne

Port Lotniczy prowadzi szerokie działania, które zmierzają do zmniejszenia obszaru negatywnego oddziaływania hałasu lotniczego.

Od roku 2009 Port Lotniczy kładzie szczególny nacisk na określenie rozwiązań, które pozwolą na redukcję operacji lotniczych wykonywanych w porze nocnej, co w efekcie przekłada się na poprawę warunków akustycznych zwłaszcza dla terenów sąsiadujących z Portem. Skutkiem mediacji prowadzonych z przewoźnikami jak również w związku z przeprowadzoną reorganizacją infrastruktury lotniczej związaną z konieczną rozbudową i modernizacją lotniska, Port Lotniczy podjął działania ograniczające liczbę operacji lotniczych wykonywanych w porze nocnej do 12 operacji startów i lądowań samolotów komunikacyjnych (rejsowych i czarterowych) oraz 4 operacji startów i lądowań samolotów General Aviation - GA z silnikami turbośmigłowymi o masie startowej nie większej niż 5000 kg. W roku 2013 wprowadzona została koordynacja rozkładu lotów. Celem koordynacji jest utrzymanie liczby operacji lotniczych wykonywanych w porze nocnej na poziomie nie przekraczającym 12 operacji lotniczych. Z uwagi na sezonowy wzrost ruchu lotniczego w okresie letnim, koordynacja w godzinach 22.00-6.00 czasu lokalnego prowadzona była do roku 2018 włącznie w okresie od 1 czerwca do 30 września. W roku 2018 Port Lotniczy wystąpił o rozszerzenie okresu koordynacji na cały rok począwszy od sezonu letniego w 2019r.

W związku z rozbudową Portu, w maju 2011 roku Port Lotniczy wystąpił o prawne zatwierdzenie obszaru ograniczonego użytkowania wyznaczonego w oparciu o założenia i dane przyjęte w raporcie oddziaływania na środowisko dla planowanej rozbudowy i modernizacji Portu Lotniczego. 30 stycznia 2012r. uchwałę o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania podjęli radni sejmiku samorządu wielkopolskiego, który został wprowadzony w życie 28 lutego 2012 roku . Powierzchnia OOU obejmuje 10,16 km2, a powierzchnia strefy obszaru dotycząca zabudowy mieszkaniowej – 2,75 km2. Szacunkowa liczba osób zamieszkujących strefę obszaru ograniczonego użytkowania wyznaczona dla terenów zabudowy mieszkaniowej wynosi ok. 6 tys. osób, to około 1100 budynków mieszkalnych w strefie wewnętrznej obszaru, i 1500 budynków i 800 lokali mieszkalnych w strefie zewnętrznej OOU.

W sierpniu 2012 wprowadzona została również procedura płynnego podejścia do lądowania (CDA). Stosowanie CDA minimalizuje zużycie paliwa, ogranicza hałas, który dociera do ziemi a także redukuje emisję substancji szkodliwych do atmosfery.

Prowadzony jest ciągły monitoring hałasu lotniczego. Dwie stacje pomiarowe zlokalizowane zostały w stałych punktach pomiarowych, zgodnie w wymaganiami prawnymi. Stacje umieszczono poza granicami lotniska w obszarze ograniczonego użytkowania, jedna po stronie wschodniej, druga po zachodniej stronie lotniska.

Zabezpieczenie lotniska przed przyrodą ożywioną

W Porcie działa Komitet ds. przyrody ożywionej. Celem działań Komitetu jest opracowywanie i nadzór działań zmierzających do zabezpieczenia lotniska przed zderzeniami statków powietrznych ze zwierzętami, zwłaszcza z ptakami.

Od roku 2015 zabezpieczenie operacji lotniczych wspiera sokolnik z uprawnieniami myśliwskimi. Na lotniku prowadzona jest sokolarnia, w której przebywają ptaki łowne wykorzystywane do odstraszania ptactwa i zwierząt stanowiących potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego. Działania sokolnika uzupełniają przeszkolone służby operacyjne lotniska. Pomocniczo wykorzystywane są urządzenia elektroniczne emitujące dźwięki odstraszające ptaki.

 

Społeczeństwo

Port Lotniczy prowadzi długotrwałą kampanię informacyjną w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko i dla mieszkańców. Działania służb informacyjnych Portu Lotniczego Poznań Ławica skierowane są na prowadzenie szerokiego dialogu społecznego obejmującego docelowych odbiorców jak i mieszkańców Poznania oraz Województwa Wielkopolskiego.
W 2010 roku na stronach internetowych Portu Lotniczego uruchomiony został również specjalny adres mailowy otoczenie@airport-poznan.com.pl, na który zainteresowani mogą wysyłać uwagi, pytania i wnioski dotyczące oddziaływania Portu na środowisko.

Dla osób zainteresowanych obszarem ograniczonego użytkowania uruchomiono adres oou@airport-poznan.com.pl wraz z numerem kontaktowym do przedstawiciela Portu zajmującego się pierwszym kontaktem z mieszkańcami strefy oddziaływania Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

 

Gospodarka wodno-ściekowa

Odwadnianie płaszczyzn lotniskowych wybudowanych w ramach rozbudowy Portu w latach 2011-2012 odbywa się w większości do gruntu, co jest zgodne z przepisami ochrony środowiska, a jednocześnie wskazane, gdyż umożliwia maksymalne retencjonowanie wód w obrębie tej samej zlewni. W celu zapewnienia wysokiej sprawności urządzeń, która zagwarantuje bezpieczeństwo środowiska gruntowo – wodnego, systemy urządzeń podczyszczających i rozsączających odprowadzane do gruntu ścieki podlegają regularnej konserwacji i przeglądom, zgodnie z instrukcjami producentów.


Odpady

Wszystkie odpady powstające na terenie Portu są i będą podlegać ewidencji ilościowej i jakościowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności prawa miejscowego. Wytwarzane na terenie Portu Lotniczego odpady są selektywnie zbierane, a następnie magazynowane w wyznaczonych i oznakowanych miejscach magazynowania w pomieszczeniu magazynowym. Po zebraniu odpowiedniej ilości, przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania. Port Lotniczy przekazuje wszystkie wytworzone odpady firmom posiadającym zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (odzysk, unieszkodliwianie, składowanie, zbieranie, odbiór i transport).

Port Lotniczy prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zarówno wśród pracowników jak i pasażerów oraz gości korzystających z usług Portu.

Port Lotniczy kładzie duży nacisk na ograniczanie powstawania odpadów niebezpiecznych: używane są energooszczędne urządzenia oświetleniowe, kupowany jest nowoczesny, wytrzymały sprzęt, wprowadza się kaucje na opakowania po substancjach niebezpiecznych.

Z terenów zieleni, koszona trawa jest suszona i sprzedawana podmiotom prywatnym jako produkt.

REKLAMA
REKLAMA