Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ochrona środowiska – działania proekologiczne

Oddziaływanie akustyczne

Port Lotniczy prowadzi szerokie działania, które zmierzają do zmniejszenia obszaru negatywnego oddziaływania hałasu lotniczego.

W latach 2009-2011 Port Lotniczy położył szczególny nacisk na określenie rozwiązań, które pozwolą na redukcję operacji lotniczych wykonywanych w porze nocnej, co przełoży się na poprawę warunków akustycznych zwłaszcza dla terenów sąsiadujących z Portem. Skutkiem mediacji prowadzonych z przewoźnikami jak również w związku z przeprowadzoną reorganizacją infrastruktury lotniczej związaną z konieczną rozbudową i modernizacją lotniska, Port Lotniczy podjął działania ograniczające liczbę operacji lotniczych wykonywanych w porze nocnej do 12 operacji startów i lądowań samolotów komunikacyjnych (rejsowych i czarterowych) oraz 4 operacji startów i lądowań samolotów General Aviation - GA z silnikami turbośmigłowymi o masie startowej nie większej niż 5000 kg.

W związku z rozbudową Portu, w maju 2011 roku Port Lotniczy wystąpił o prawne zatwierdzenie obszaru ograniczonego użytkowania wyznaczonego w oparciu o założenia i dane przyjęte w raporcie oddziaływania na środowisko dla planowanej rozbudowy i modernizacji Portu Lotniczego. Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania powinno nastąpić przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu lub przed rozpoczęciem użytkowania, jeśli pozwolenie nie jest wymagane. 30 stycznia 2012r. uchwałę o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania podjęli radni sejmiku samorządu wielkopolskiego,który został wprowadzony w życie 28 lutego 2012 roku . Powierzchnia OOU obejmuje 10,16 km2, a powierzchnia strefy obszaru dotycząca zabudowy mieszkaniowej – 2,75 km2. Szacunkowa liczba osób zamieszkujących strefę obszaru ograniczonego użytkowania wyznaczoną dla terenów zabudowy mieszkaniowej wynosi ok. 6 tys. osób, to około 1100 budynków mieszkalnych w strefie wewnętrznej obszaru, i 1500 budynków i 800 lokali mieszkalnych w strefie zewnętrznej OOU.

W ramach poprawy klimatu akustycznego dla mieszkańców strefy wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania została opracowana procedura koncyliacyjna. Udział w procedurze koncyliacyjnej pomaga właścicielom nieruchomości weryfikację dochodzonych roszczeń z tytułu poprawy komfortu akustycznego w sposób tani i szybki zamiast długotrwałej i kosztownej drogi sądowej. Procedura koncyliacyjna ma za zadanie sprawdzić zasadność roszczenia poprzez założony w niej audyt budynku pod kątem przekroczeń norm hałasu i w konsekwencji zaspokoić roszczenie poprzez wypłatę odszkodowania przez Port Lotniczy Poznań-Ławica tytułem poprawy komfortu akustycznego. Dodatkowo prowadzone są cotygodniowe konsultacje społeczne dotyczące obszaru ograniczonego użytkowania.
W sierpniu 2012 wprowadzona została również procedura płynnego podejścia do lądowania (CDA). Stosowanie CDA minimalizuje zużycie paliwa, ogranicza hałas, który dociera do ziemi a także redukuje emisję substancji szkodliwych do atmosfery.

Flora i fauna

Z racji braku na terenie lotniska i w najbliższej okolicy stanowisk roślin i siedlisk chronionych, realizacja rozbudowy oraz funkcjonowanie Portu Lotniczego Poznań – Ławica nie ma negatywnego wpływu na okoliczną florę.
Na terenie Portu działa pięć urządzeń odstraszających ptaki. Urządzenia redukują prawdopodobieństwo kolizji z ptactwem, przez co zwiększają bezpieczeństwo pasażerów.

Społeczeństwo

Port Lotniczy prowadzi długotrwałą kampanię informacyjną w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko i dla mieszkańców. Działania służb informacyjnych Portu Lotniczego Poznań Ławica skierowane są na prowadzenie szerokiego dialogu społecznego obejmującego docelowych odbiorców jak i mieszkańców Poznania oraz Województwa Wielkopolskiego.
W 2010 roku na stronach internetowych Portu Lotniczego uruchomiony został również specjalny adres mailowy otoczenie@airport-poznan.com.pl, na który zainteresowani mogą wysyłać uwagi, pytania i wnioski dotyczące oddziaływania Portu na środowisko.

Dla osób zainteresowanych obszarem ograniczonego użytkowania uruchomiono adres oou@airport-poznan.com.pl wraz z numerem kontaktowym do przedstawiciela Portu zajmującego się pierwszym kontaktem z mieszkańcami strefy oddziaływania Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Gospodarka wodno-ściekowa

Odwadnianie płaszczyzn lotniskowych wybudowanych w ramach rozbudowy Portu w latach 2011-2012 odbywa się w większości do gruntu, co jest zgodne z przepisami ochrony środowiska, a jednocześnie wskazane, gdyż umożliwia maksymalne retencjonowanie wód w obrębie tej samej zlewni. W celu zapewnienia wysokiej sprawności urządzeń, która zagwarantuje bezpieczeństwo środowiska gruntowo – wodnego, systemy urządzeń podczyszczających i rozsączających odprowadzane do gruntu ścieki podlegają regularnej konserwacji i przeglądom, zgodnie z instrukcjami producentów. Pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzeń wodnych związanych z realizowanymi inwestycjami zostało wydane 23 stycznia 2012 roku.

Trwają prace nad skompletowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pozyskane przez Port tzw. tereny powojskowe (płyty postojowe po północnej stronie lotniska).

Odpady

Wszystkie odpady powstające na terenie Portu są i będą podlegać ewidencji ilościowej i jakościowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wytwarzane na terenie Portu Lotniczego odpady są selektywnie zbierane, a następnie magazynowane w wyznaczonych i oznakowanych miejscach magazynowania w pomieszczeniu magazynowym. Po zebraniu odpowiedniej ilości, przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania. Port Lotniczy przekazuje wszystkie wytworzone odpady firmom posiadającym zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (odzysk, unieszkodliwianie, składowanie, zbieranie, odbiór i transport).

Port Lotniczy prowadzi selektywną zbiórkę odpadów zarówno wśród pracowników jak i pasażerów oraz gości korzystających z usług Portu.

Port Lotniczy kładzie duży nacisk na ograniczanie powstawania odpadów niebezpiecznych: używane są energooszczędne urządzenia oświetleniowe, kupowany jest nowoczesny, wytrzymały sprzęt, wprowadza się kaucje na opakowania po substancjach niebezpiecznych.

Z terenów zieleni, koszona trawa jest suszona i sprzedawana podmiotom prywatnym, co świadczy o wysokiej kulturze „odpadowej”.

REKLAMA
REKLAMA