Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Najważniejsze odpowiedzi na pytania mieszkańców oraz słowniczek dotyczący obszaru ograniczonego użytkowania opracowane na podstawie spotkań i konsultacji z mieszkańcami.

Co to jest OOU?

Obszar ograniczonego użytkowania przewidziany został przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 z późniejszymi zmianami), oraz wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2012r. wokół Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu.

Od kiedy uchwała Sejmiku Województwa ma moc obowiązującą?

Uchwała o utworzeniu OOU jest aktem prawa miejscowego. Uchwała staje się skuteczna formalnie z dniem jej wejścia w życie (nie ma potrzeby stwierdzania jej prawomocności).

Uchwała dotycząca OOU stała się formalnie skuteczna (wchodzi w życie) po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego czyli 28 lutego 2012 roku.

Jak wytyczony został obszar ograniczonego użytkowania?

Obszar ograniczonego użytkowania został wyznaczony na podstawie okresowego monitoringu hałasu, danych operacyjnych opracowanych na podstawie roku 2009r i danych prognostycznych dla roku 2012 i 2034, rozkładu trajektorii lotów, przyjętych założeń odnośnie operującej na lotnisku floty lotniczej. OOU jest to obwiednia wszystkich izolinii hałasu o wartościach dopuszczalnych, określonych odpowiednimi przepisami, odrębnie dla pory dziennej i nocnej. Obwiednię tę wyznaczono biorąc pod uwagę:

 1. hałas operacji lotniczych i hałas pozostałych źródeł naziemnych
 2. trajektorie dolotowe i odlotowe samolotów -porę dzienną i nocną
 3. prognozy dla roku 2012 i dla roku 2034.

Dlaczego Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. prowadzi ciągły monitoring hałasu na terenie Poznania oraz gminy Tarnowo Podgórne?

Obowiązek prowadzenia ciągłego monitoringu hałasu wynika z przepisów odrębnych, a konkretnie z:

 1. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. (Dz.U.Nr 192, poz.1392) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.
 2. Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. (tekst ujednolicony) Nr 25, poz. 150, art. 175.2).
Monitoring hałasu prowadzony przez specjalistów z akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawczego AkustiX.

Jaka jest przybliżona ilość lokali w obu strefach obszaru ograniczonego użytkowania w Poznaniu i Przeźmierowie?

 1. Strefa wewnętrzna OOU - nieruchomosci mieszkalne - około 1100 nieruchomości
 2. Strefa wewnętrzna OOU - budynki użyteczności publicznej - 10
 3. Strefa zewnętrzna OOU - nieruchomości mieszkalne - około 1500 nieruchomości i dodatkowo 800 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych
 4. Strefa zewnętrzna OOU - budynki użyteczności publicznej - 11

Co się dzieje kiedy granica OOU przebiega przez nieruchomość?

Jeżeli granica obszaru ograniczonego użytkowania lub granica strefy wewnętrznej przebiega przez budynek mieszkalny jednorodzinny, szpital, dom opieki społecznej, budynek związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, wówczas budynek włącza się odpowiednio do strefy zewnętrznej lub strefy wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania.

Jeżeli granica strefy wewnętrznej przebiega przez budynek zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zamieszkania zbiorowego lub mieszkaniowo-usługowy, wówczas budynek włącza się do strefy wewnętrznej, przy czym, w przypadku budynków mieszkaniowo-usługowych, dotyczy to wyłącznie części mieszkaniowej.

Czy wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania uniemożliwi budowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

W strefie wewnętrznej OOU:

 1. Zabrania się budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
 2. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę istniejących szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
 3. Zabrania się tworzenia stref ochronnych "A" uzdrowisk.
 4. Nie uniemożliwiono budowy i rozbudowy budownictwa mieszkalnego. Są one możliwe pod warunkiem zapewnienia włąsciwego komfortu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej.

W strefie zewnętrznej OOU:
 1. Zabrania się budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
 2. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę istniejących szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
 3. Zabrania się tworzenia stref ochronnych "A" uzdrowisk.

Kto może liczyć na odszkodowanie związane z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania?

W związku przyjęciem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 30 stycznia 2012 roku o utworzeniu wokół Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu obszaru ograniczonego użytkowania, na podstawie przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Port Lotniczy Poznań Ławica zobowiązany jest zaspokoić roszczenia mieszkańców - właścicieli nieruchomości objętych uchwałą, pod warunkiem spełnienia przesłanek uzasadniających wypłatę odszkodowań.

Właściciel - właściciel, użytkownik wieczysty oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości położonej w OOU utworzonym wokół Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

O jakie odszkodowania może wystąpić właściciel nieruchomości leżącej w obszarze ograniczonego uzytkowania?

 1. Wykup - nie dotyczy obszaru wokół Portu Lotniczego Poznań-Ławica, bo nie ma ograniczeń dla budowy i rozbudowy budynków mieszkalnych.
 2. Spadek wartości nieruchomości - dochodzenie roszczeń przez właściciela nieruchomości odbywać się może tylko na drodze sądowej ze względu na trudny charakter spraw i brak jednoznaczych wytycznych w aktach prawa.
 3. Poprawa komfortu akustycznego - możliwe dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, podobnie jak w przypadku spadku wartości nieruchomości. Dodatkowo Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. jako alternatywną drogę zaproponował pierwszą w Polsce, szybką i tanią w stosunku do drogi sądowej, Procedurę Koncyliacyjną.


Odszkodowania

Kto może liczyć na odszkodowanie związane z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania?

W związku przyjęciem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 30 stycznia 2012 roku o utworzeniu wokół Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu obszaru ograniczonego użytkowania, na podstawie przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Port Lotniczy Poznań Ławica zobowiązany jest zaspokoić roszczenia mieszkańców - właścicieli nieruchomości objętych uchwałą, pod warunkiem spełnienia przesłanek uzasadniających wypłatę odszkodowań.

Właściciel - właściciel, użytkownik wieczysty oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości położonej w OOU utworzonym wokół Portu Lotniczego Poznań-Ławica

O jakie odszkodowania może wystąpić właściciel nieruchomości leżącej w obszarze ograniczonego uzytkowania?

 1. Wykup - nie dotyczy obszaru wokół Portu Lotniczego Poznań-Ławica, bo nie ma ograniczeń dla budowy i rozbudowy budynków mieszkalnych.
 2. Spadek wartości nieruchomości - dochodzenie roszczeń przez właściciela nieruchomości odbywać się może tylko na drodze sądowej ze względu na trudny charakter spraw i brak jednoznaczych wytycznych w aktach prawa.
 3. Poprawa komfortu akustycznego - możliwe dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, podobnie jak w przypadku spadku wartości nieruchomości.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

email: oou@airport-poznan.com.pl
tel.: +48 669654760

REKLAMA
REKLAMA