Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obszar Ograniczonego Użytkowania

Informacje w formie pytań i odpowiedzi.

 

Czym jest obszar ograniczonego użytkowania?

Obszar ograniczonego użytkowania przewidziany został przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm.) oraz wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2012 r. wokół Portu Lotniczego Poznań-Ławica w Poznaniu.


Od kiedy uchwała Sejmiku Województwa ma moc obowiązującą?

Uchwała o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania weszła w życie 28 lutego 2012 roku.


Jak wytyczony został obszar ograniczonego użytkowania?

Obszar ograniczonego użytkowania został wyznaczony na podstawie okresowego monitoringu hałasu, danych operacyjnych opracowanych na podstawie roku 2009 r. i danych prognostycznych dla 2012 r. i 2034 r., rozkładu trajektorii lotów, przyjętych założeń odnośnie operującej na lotnisku floty lotniczej. Obszar ograniczonego użytkowania jest obwiednią wszystkich izolinii hałasu o wartościach dopuszczalnych, określonych odpowiednimi przepisami, odrębnie dla pory dziennej i nocnej. Obwiednię tę wyznaczono biorąc pod uwagę:

 1. hałas operacji lotniczych i hałas pozostałych źródeł naziemnych;
 2. trajektorie dolotowe i odlotowe samolotów w porze dziennej i nocnej;
 3. prognozy dla 2012 r. i 2034 r.

Dlaczego Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. prowadzi ciągły monitoring hałasu na terenie Poznania oraz gminy Tarnowo Podgórne?

Obowiązek prowadzenia ciągłego monitoringu hałasu wynika z przepisów odrębnych:

 1. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824),
 2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Monitoring hałasu prowadzony przez specjalistów z akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawczego AkustiX.


Jaka jest przybliżona ilość lokali w obu strefach obszaru ograniczonego użytkowania w Poznaniu i Przeźmierowie?

 1. strefa wewnętrzna OOU - nieruchomości mieszkalne – około 1100 nieruchomości;
 2. strefa wewnętrzna OOU - budynki użyteczności publicznej – około 10 nieruchomości;
 3. strefa zewnętrzna OOU - nieruchomości mieszkalne – około 1500 nieruchomości i dodatkowo 800 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych;
 4. strefa zewnętrzna OOU - budynki użyteczności publicznej – około 11 nieruchomości.

Co się dzieje kiedy granica OOU przebiega przez nieruchomość?

Jeżeli granica obszaru ograniczonego użytkowania lub granica strefy wewnętrznej przebiega przez budynek mieszkalny jednorodzinny, szpital, dom opieki społecznej, budynek związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, wówczas budynek włącza się odpowiednio do strefy zewnętrznej lub strefy wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania.
Jeżeli granica strefy wewnętrznej przebiega przez budynek zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zamieszkania zbiorowego lub mieszkaniowo-usługowy, wówczas budynek włącza się do strefy wewnętrznej, przy czym, w przypadku budynków mieszkaniowo-usługowych, dotyczy to wyłącznie części mieszkaniowej.


Czy wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania uniemożliwi budowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

W strefie wewnętrznej OOU:

 1. zabrania się budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
 2. dopuszcza się rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę istniejących szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
 3. zabrania się tworzenia stref ochronnych "A" uzdrowisk;
 4. nie uniemożliwiono budowy i rozbudowy budownictwa mieszkalnego. Są one możliwe pod warunkiem zapewnienia właściwego komfortu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej.

W strefie zewnętrznej OOU:

 1. zabrania się budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
 2. dopuszcza się rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę istniejących szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
 3. zabrania się tworzenia stref ochronnych "A" uzdrowisk.

 

Kto może liczyć na odszkodowanie związane z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania?

W związku przyjęciem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 30 stycznia 2012 roku o utworzeniu wokół Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu obszaru ograniczonego użytkowania, na podstawie przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Port Lotniczy Poznań-Ławica obowiązany jest zaspokoić roszczenia właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych uchwałą, pod warunkiem spełnienia przesłanek uzasadniających wypłatę odszkodowań.


O jakie odszkodowania może wystąpić właściciel nieruchomości leżącej w obszarze ograniczonego uzytkowania?

 1. wykup - nie dotyczy obszaru wokół Portu Lotniczego Poznań-Ławica, bowiem brak jest ograniczeń dla budowy i rozbudowy budynków mieszkalnych;
 2. spadek wartości nieruchomości - dochodzenie roszczeń przez właściciela nieruchomości odbywać się może tylko na drodze sądowej ze względu na skomplikowany charakter spraw i brak jednoznacznych wytycznych zawartych w aktach normatywnych;
 3. poprawa komfortu akustycznego - możliwe dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, jak w przypadku spadku wartości nieruchomości.

 


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

email: odszkodowania@airport-poznan.com.pl

REKLAMA
REKLAMA