Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

UCHWAŁA NR 105/2016

Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o.
z dnia 18 lipca 2016 roku.

w sprawie zasad prowadzenia wszelkich prac na lotnisku Poznań-Ławica.

Działając na podstawie § 25 Umowy Spółki oraz Rozdziału VI pkt 7 Regulaminu Pracy Zarządu, a także na podstawie Podręcznika Zarządzania Bezpieczeństwem ICAO (Doc 9859 AN/474, wydanie trzecie – 2013, Rozdział 5, komponent nr 3, element 3.2) oraz Polityki bezpieczeństwa operacji na lotnisku z dnia 10 listopada 2015 roku i Porozumienia SLA pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Portem Lotniczym Sp. z o. o. w sprawie dostarczania i publikowania danych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, Zarząd Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o. uchwala, co następuje:

§1

1. W celu zachowania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa oraz eliminacji zagrożeń, Zarząd Portu Lotniczego Poznań Ławica Sp. z o.o. (operator lotniska) zobowiązuje wszystkie działy Spółki do informowania Zespołu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) o wszelkich planowanych zmianach eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska.

2. Informacje należy przekazywać drogą elektroniczną na adres: sms@airport-poznan.com.pl lub bezpośrednio, w formie pisemnej, na ręce kierownika ds. Zarządzania Bezpieczeństwem.

3. W przypadku planowanej budowy lub rozbudowy oraz likwidacji infrastruktury lotniskowej, informacja ta powinna zawierać w szczególności:
a) program funkcjonalno-użytkowy (jeśli dotyczy),
b) rodzaj, miejsce i datę zaistnienia planowanej zmiany,
c) metodę wykonania (jeśli jest znana),
d) wszelkie inne informacje mogące mieć znaczenie przy wystawieniu opinii.

4. Jeśli będzie istniała dodatkowa konieczność, Zespół Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem zorganizuje spotkanie w celu omówienia szczegółów planowanej zmiany.

§2

Wszystkie zmiany eksploatacyjne i techniczne cech lotniska będą wymagały na etapie planowania uzyskania pisemnej opinii przewodniczącego Zespołu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w zakresie ich wpływu na bezpieczeństwo operacji lotniczych.

§3

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych, zmiany eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska dotyczą:
1. granicy lotniska;

2. lokalizacji ogrodzenia lotniska;

3. granicy części lotniczej lotniska;

4. granicy pola wzlotów i układu dróg startowych lotniska;

5. parametrów drogi startowej i jej zabezpieczeń, w tym powodujących zmianę kodu referencyjnego lotniska;

6. likwidacji, budowy lub rozbudowy infrastruktury lotniskowej, teletechnicznej lub nawigacyjnej;

7. kategorii podejść do lądowania;

8. kategorii ochrony przeciwpożarowej lotniska, jeżeli skutkuje to zmianą kategorii na okres dłuższy niż 7 dni;

9. ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu;

10. elementów konstrukcji istniejących obiektów infrastruktury lotniskowej niewpływających na zwiększenie ich wysokości;

11. przeznaczenia istniejących obiektów infrastruktury lotniskowej

§4

Bezpieczeństwo prac prowadzonych na lotnisku.
1. Prace budowlane lub związane z utrzymaniem i obsługą techniczną prowadzone w polu ruchu naziemnego lub prace mające wpływ na operacje lotniskowe powinny być planowane, ustanawiane, wdrażane lub zatwierdzane przez operatora lotniska.

2. Wszelkie prace na lotnisku muszą być prowadzone w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa statków powietrznych.

3. Prace na lotnisku są wykonywane jako:
a) Serwisowe, związane z utrzymaniem i obsługą techniczną elementów infrastruktury lotniska;
b) Planowe drobne prace budowlane związane z utrzymaniem i obsługą techniczną elementów infrastruktury lotniska;
c) Planowe znaczące prace budowlane związane z budową, rozbudową, utrzymaniem i obsługą techniczną elementów infrastruktury lotniska.


§5

1. Prace serwisowe są wykonywane przez pracowników właściwego działu operatora lotniska lub podmiot zewnętrzny, pozostający pod bezpośrednim nadzorem tego działu.

2. Kierownik właściwego działu lub zespołu operatora lotniska, jest odpowiedzialny za zgłoszenie/ uzgodnienie prac w zakresie ich charakteru, terminów rozpoczęcia i zakończenia do zespołu DOPL, jeśli prace mogą mieć wpływ na zakłócenie operacji lotniczych.

3. Przed rozpoczęciem prac serwisowych realizowanych przez podmioty zewnętrzne, kierownik właściwego działu lub zespołu operatora lotniska, po przeprowadzeniu konsultacji, jest odpowiedzialny za wydanie ZEZWOLENIA na przebywanie na terenie operatora lotniska podmiotów lub ich pracowników wykonujących prace – patrz §7 niniejszej uchwały.

4. Pracownicy właściwego działu operatora lotniska wykonujący prace serwisowe lub sprawujący bezpośredni nadzór nad podmiotami wykonującymi prace serwisowe odpowiadają za realizację prac zgodnie z wewnętrznymi przepisami w zakresie poruszania się w polu naziemnego ruchu lotniczego.

§6

1. Prace planowe, których charakter wskazuje, że mogą zakłócać operacje lotnicze, są prowadzone zgodnie z wcześniej przygotowanym Planem Bezpieczeństwa Prac, zwanym dalej PBP.

2. W celu zapewnienia, że żadne prace na terenie Portu Lotniczego Poznań Ławica Sp z o.o. nie będą prowadzone bez właściwego nadzoru, wszelkie prace planowe, realizowane na lotnisku przez podmioty zewnętrzne (na zlecenie operatora lotniska lub dowolnego użytkownika lotniska) mogą być wykonane tylko, jeśli są uzgodnione i nadzorowane przez właściwy dział operatora lotniska.

3. Kierownik działu nadzorującego prace planowe wyznacza koordynatora prac.

4. Koordynatorem prac jest:
a) upoważniony pracownik operatora lotniska, którego dane personalne i kontaktowe umieszcza się w PBP, oraz
b) osoba znająca podstawowe zasady funkcjonowania lotniska, oraz
c) osoba znająca w ogólnym zakresie przepisy dotyczące eksploatacji lotnisk.

5. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek planowych prac w polu ruchu naziemnego i/lub prac mających wpływ na operacje lotniskowe, należy ustanowić grupę współdziałania składającą się z przedstawicieli operatora lotniska, służb ruchu lotniczego, służby zarządzania płytą postojową, jeżeli dotyczy, oraz przedstawicieli wykonawców/podwykonawców.

6. Grupa może spotkać się tak często, jak uzna to za konieczne, aby dokonywać przeglądu postępów i rozważać potrzeby jakichkolwiek zmian w metodach pracy mających na celu spełnienie wymagań operacyjnych.

7. Przed rozpoczęciem prac, należy ustalić:
a) godziny prowadzenia prac;
b) dozwolone trasy poruszania;
c) środki łączności, które należy stosować, kryptonimy;
d) dopuszczalne wysokości pojazdów i sprzętu, oraz ograniczenia ustalone dla wysokości pracy dźwigów; oraz
e) wszelkie ograniczenia, które mają być nakładane na korzystanie z urządzeń elektrycznych, które mogą powodować zakłócenia urządzeń nawigacyjnych i łączności ze statkami powietrznymi.

8. Koordynator prac planowych odpowiada za:
a) Opracowanie/uzgodnienie treści PBP ze Strażą Ochrony Lotniska, Zespołem SMS, Zespołem Dyżurnych Operacyjnych Portu, służbą ruchu lotniczego oraz każdym innym podmiotem, którego dotyczą planowane prace;
b) Opracowanie/uzgodnienie treści analizy ryzyka z Zespołem SMS, Zespołem Dyżurnych Operacyjnych Portu oraz każdym innym podmiotem, którego dotyczą planowane prace;
c) wydanie ZEZWOLENIA na przebywanie na terenie operatora lotniska podmiotów lub ich pracowników wykonujących prace – patrz §7 niniejszej uchwały
d) powiadomienie DOPL o terminie rozpoczęcia prac przez podmiot zewnętrzny, wykonującyo prace;
e) W uzgodnieniu z DOPL zatwierdzanie na bieżąco formularza ZGŁOSZENIE PRAC REMONTOWYCH NA LOTNISKU PL POZNAŃ-ŁAWICA – Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, w którym określono bieżący zakres, termin i sposób realizacji prac;
f) Nadzór nad właściwym przebiegiem prac, zgodnie z projektem budowlanym, umową lub innymi dokumentami, precyzującymi zakres prac;
g) przeprowadzenie wstępnej oceny, czy prace mogą wywołać zaburzenia w prowadzeniu operacji lotniczych;
h) zapewnienie, aby prace odbywały się zgodnie z PBP;
i) informowanie Dyżurnego Operacyjnego Portu (DOPL) o konieczności wydawania odpowiedniego NOTAM zgodnie z ustaleniami zawartymi PBP,
j) nadzór/uzgodnienie szkoleń wewnętrznych niezbędnych do realizacji prac na lotnisku;
k) nadzorowanie przebiegu prac, w celu zapobiegania ewentualnym utrudnieniom i zagrożeniom dla operacji lotniczych,
l) doprowadzenie do opracowania (jeśli jest wymagane) suplementu, zmiany w AIP Polska i dokumentacji rejestracyjnej z uwzględnieniem cyklu AIRAC;
m) egzekwowanie wymaganej dokumentacji (odbiór budowlany, odbiór do użytku operacyjnego, etc.).

§7

ZEZWOLENIE przebywanie na terenie operatora lotniska w celu realizacji prac wykonywanych przez podmioty zewnętrzne.

1. ZEZWOLENIE na przebywanie na terenie operatora lotniska podmiotów lub ich pracowników wykonujących prace, zawiera:
a) wykaz przedmiotów zabronionych wnoszonych do strefy zastrzeżonej oraz części krytycznych strefy zastrzeżonej, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 ;
b) wykaz pracowników prowadzących prace ze wskazaniem osób, które – z racji wykonywanych czynności – posiadają uprawnienia do wnoszenia do strefy zastrzeżonej przedmiotów zabronionych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3;
c) wykaz pojazdów należących do podmiotu wykonującego prace, którego wzór stanowi Załącznik nr 4.

2. Wzór ZEZWOLENIA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. ZEZWOLENIE oraz wykazy, o których mowa w ust. 1 powyżej, weryfikowane są przez służby Spółki realizujące zadania w ramach funkcjonującego systemu przepustkowego, systemu ochrony lub nadzoru nad realizowanymi pracami, i stanowią podstawę do wydania jednorazowych kart identyfikacyjnych portu lotniczego oraz przepustek samochodowych.

4. Przedstawiciele podmiotów wykonujących prace na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica, które trwają:
a) do 30 dni kalendarzowych, otrzymują jednorazowe karty identyfikacyjne portu lotniczego, za wyjątkiem osób bezpośrednio nadzorujących prace z ramienia wykonawcy, które otrzymują czasowe karty identyfikacyjne portu lotniczego;
b) powyżej 30 dni kalendarzowych, otrzymują czasowe karty identyfikacyjne portu lotniczego.

5. Wydanie czasowych kart identyfikacyjnych portu lotniczego odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji przepustkowej.

6. W uzasadnionych przypadkach zarządzający lotniskiem może ustalić zasady wydawania kart identyfikacyjnych w sposób odmienny od wskazanego w ust. 4 powyżej.

7. Wykazy przedmiotów i pojazdów, o którym mowa w § 2 niniejszego Zarządzenia, dotyczą wyłącznie pojazdów i przedmiotów niezbędnych do realizacji prac, jak również muszą respektować wewnętrzne regulacje zarządzającego lotniskiem w zakresie wnoszenia przedmiotów zabronionych do strefy zastrzeżonej lub części krytycznej strefy zastrzeżonej oraz na pokład statku powietrznego.

8. Prace wykonywane na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica przez podmioty zewnętrzne winny być realizowane z zachowaniem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej określonych w stosownych przepisach, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

9. Wykonawcy realizujący prace zobowiązani są do przestrzegania zapisów instrukcji i regulaminów z dziedziny bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica i sporządzania stosownej dokumentacji.

10. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek skierowany przez odpowiednio: kierownika komórki nadzorującej prace lub koordynatora prac do Dowódcy zmiany Straży Ochrony Lotniska, dopuszcza się wniesienie, bądź wwiezienie na teren Portu Lotniczego Poznań – Ławica niezbędnych narzędzi oraz dostęp do tego terenu pracowników podmiotów wykonujących prace bez konieczności uzyskiwania ZEZWOLENIA.

11. Prace realizowane w przypadkach, o których mowa w ust. 10 powyżej, mogą być wykonywane, o ile mają charakter doraźny, nagły i są podjęte w szczególności w celu uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, jak również w celu usuwania poważnych awarii, przeciwdziałania powstaniu szkody w wielkich rozmiarach bądź dalszej degradacji substancji budowlanej.

§8

1. W celu wydania depeszy NOTAM lub dokonania zmiany w AIP Polska, dotyczącej awarii/ usterki, prac serwisowych, planowych prac budowlanych w polu naziemnego ruchu lotniczego, właściwy dział operatora lotniska nadzorujący prace jest zobowiązany do wysłania stosownego wniosku drogą elektroniczną na adres ops@airport-poznan.com.pl; zgłoszenia telefoniczne nie są akceptowalne

2. W celu wydania depeszy NOTAM , zgodnie z pkt. 1, wniosek musi być dostarczony nie później niż:
a) natychmiast, w przypadku wystąpienia awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych;
b) 2 dni przed planowanym remontem/naprawą lub inną pracą wykonywaną na płycie postojowej samolotów;
c) 3 dni przed planowanym remontem/naprawą lub inną pracą wykonywaną na drodze kołowania/pasie drogi kołowania;
d) 5 dni przed planowanym remontem/naprawą lub inną pracą wykonywaną na drodze startowej/pasie drogi startowej lub strefach podejścia do lądowania.

3. W celu wprowadzenia zmiany do AIP Polska (część AD2), zgodnie z pkt. 1, wniosek musi być dostarczony nie później niż 90 dni (zgodnie z cyklem AIRAC, z uwzględnieniem czasu na opracowanie wniosku do Biura NOTAM Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej) przed planowanym remontem/naprawą lub inna pracą wykonywaną w polu naziemnego ruchu lotniczego

4. W celu wprowadzenia zmiany do AIP Polska (część AD2), wnioskujący zobowiązany jest do dostarczenia materiałów niezbędnych do publikacji (zmiana na mapie AD2, jeśli wymagana, opis uciążliwości mogących mieć wpływ).

5. Wszystkie prace oraz związaną z nimi dokumentację należy planować i realizować z uwzględnieniem wymagań zawartych w odpowiednich przepisach ICAO/EASA.

6. Awarie związane z możliwością zakłócenia bezpieczeństwa operacji lotniskowych należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu do DOPL przystąpi niezwłocznie do wydania NOTAM.

§9

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

2. Uchwała dotyczy wszystkich podmiotów operujących na terenie lotniska Poznań Ławica.

3. Uchwała zastępuje dotychczasową uchwałę nr 10/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie zasad prowadzenia wszelkich prac na lotnisku Poznań-Ławica oraz zarządzenie nr 40/2013 z dnia 4 listopada 2013 roku, w sprawie realizacji na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o. prac wykonywanych przez podmioty zewnętrzne.

Pliki do pobrania
REKLAMA
REKLAMA