Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Klauzule informacyjne

Obowiązek informacyjny:

 1. dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji
 2. dla Obszaru Ograniczonego Użytkowania
 3. dla usług parkingowych
 4. dla realizacji umowy cywilnoprawnej
 5. dla awizacji lotu
 6. dla realizacji skarg, wniosków i reklamacji
 7. dla szkoleń
 8. jenorazowa karta identyfikacyjna
 9. dla pasażera zamawiającego obsługę w strefie VIP
 10. dla pasażerów VIP oraz osób witających i żegnających
 11. dla formularza zgłoszenia zdarzenia w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
 12. dla wniosku o uzgodnienie tymczasowej przeszkody lotniczej


Obowiązek informacyjny – dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343, www.https://www.airport-poznan.com.pl

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: iod@airport-poznan.com.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji procesu rekrutacji; podstawa prawna art. 22-1 § 1 kodeksu pracy; w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w ramach realizacji ciążącego na spółce Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. obowiązku prawnego, a przypadku podania większego zakresu danych osobowych – na podstawie udzielonej zgody

4. Pani/Pan dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W/w uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych, dostępnym pod adres e-mail:iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 22-1 § 1 kodeksu pracy) jest wymogiem ustawowym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody.


Obowiązek informacyjny – świadczenie usług parkingowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; (KRS 0000003431), tel.+48 61849 2343,

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: iod@airport-poznan.com.pl, tel. +48 618492232, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu świadczenia usług parkingowych (realizacja umowy) i dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także w celu realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów tj. wykonaniu zobowiązań względem naszych kontrahentów.

4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać:
a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
b) podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do dokonania rozliczeń wynikających z zawartej umowy oraz realizacji zobowiązań względem naszych kontrahentów.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania państwa danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. W/w uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: iod@airport-poznan.com.pl, tel. +48 618492232, lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania przez Państwa z parkingu.

 

 

Obowiązek informacyjny – dla Obszaru Ograniczonego Użytkowania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel. +48 61849 2343, www.https://www.airport-poznan.com.pl

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: iod@airport-poznan.com.pl, tel. 48 618492232.

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu: a) podjęcia działań przed zawarciem ugody i jej wykonania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), b) obrony naszych interesów w związku z Państwa roszczeniami związanymi z obszarem ograniczonego użytkowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) wypłaty roszczeń na Państwa rzecz, wówczas podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym (postawa prawna art.6 ust.1 lit. c RODO).

4. Pani/Pana dane możemy przekazać dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający nam obronę naszych praw, jak również wykazanie faktu spełnienia Państwa żądań związanych z obszarem ograniczonego użytkowania, nie dłużej jednak niż do upływów okresów przedawnienia.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W/w uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z Inspektorem ochrony danych osobowych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia ugody, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Państwem ugody.
Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia roszczeń związanych z obszarem ograniczonego użytkowania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia Państwa sprawy. W przypadku konieczności wypłaty roszczeń na Państwa rzecz, obowiązek podania danych i ich zakres wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

 

Obowiązek informacyjny – dla realizacji umowy cywilnoprawnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343, www.https://www.airport-poznan.com.pl.

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: iod@airport-poznan.com.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu: a) realizacji umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B RODO), b) w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe możemy również przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony naszych praw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f , RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać właściwemu Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, podmiotom uczestniczącym w prawidłowej realizacji umowy np. świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw.

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania łączącej nas umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. W/w uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Obowiązek informacyjny - awizacja lotu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; (KRS 0000003431), tel.+48 61849 2343,

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: iod@airport-poznan.com.pl, tel. 48 618492232

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu: przyznania praw dostępu do lotniska, obsługi awizowej operacji statku powietrznego, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na terenie lotniska, realizując wymagania Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości, przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 68, 80, art. 188a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, §17,1 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 lipca 2012 r. (dalej: Krajowy Program).

4. Pani/Pana dane możemy przekazać:
a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
b) podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres umożliwiający uprawnionym organom przeprowadzenie audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie jest niezbędne), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.Obowiązek informacyjny - skargi, wnioski, reklamacje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; (KRS 0000003431), tel.+48 61849 2343,

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: iod@airport-poznan.com.pl, tel. 48 61849223, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu: rozpatrzenia i obsługi złożonego przez państwo zgłoszenia, skargi, postulatu czy propozycji, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze państwa zgłoszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym przekażą nam państwo dane osobowe dotyczące Swojego stanu zdrowia wówczas będziemy je przetwarzać na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane organom uprawnionym do kontroli naszej działalności, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, naszym kontrahentom posiadającym informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, dostawcom usług prawnych i doradczych.

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż przez okres 10 lat.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie jest niezbędne), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/skargi.Obowiązek informacyjny - szkolenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343, https://www.airport-poznan.com.pl

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: iod@airport-poznan.com.pl, tel. 48 61849223, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego, co stanowi realizację obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

4. Pani/Pana dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. Straży Granicznej, organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego).

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie jest niezbędne) ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.Jenorazowa karta identyfikacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel. 48 61849 2343, www. https://www.airport-poznan.com.pl/

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: iod@airport-poznan.com.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie jednorazowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na terenie lotniska, realizację Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości, przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 68, 80, art. 188a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, § 23 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 lipca 2012 r. (dalej: Krajowy Program).

4. Pani/Pana dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. Straży Granicznej, Policji, organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego).

5. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres umożliwiający uprawnionym organom przeprowadzenie audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym (art. 23 Krajowego Programu), konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i wydania jednorazowej karty identyfikacyjnej.Obowiązek informacyjny – dla pasażera zamawiającego obsługę w strefie VIP

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań, (KRS 000000 3431), tel. +48 618492343,

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: iod@airport-poznan.com.pl, tel. 48 618492232

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług VIP (podstawa z art.6 ust.1lit.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),
b) w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe możemy również przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony naszych praw na podstawie art. 6 ust.1lit.f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

4.Pani/Pana dane możemy przekazać:
a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki.
b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
c) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeńobrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).

5.Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania łączącej nas umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

6.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie jest niezbędne), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adresem e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.Obowiązek informacyjny - dla pasażerów VIP oraz osób witających i żegnających

Zamawiający zobowiązuje się przekazać pasażerom VIP oraz osobom witającym i żegnającym następującą treść klauzuli informacyjnej:

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - dalej RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań, (KRS 000000 3431), tel. +48 618492343,

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: iod@airport-poznan.com.pl, tel. 48 618492232

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług VIP (podstawa z art. 6 ust.1lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),
b) wystawienia Pani/Panu jednorazowej osobowej przepustki, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust.1 lit. c) RODO w zw. Z art. 80,186b, art. 188d ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze,
c) realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów polegających na umożliwieniu korzystania ze Strefy VIP w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa i dane kontaktowe podmiotu zamawiającego usługę, dane z dowodu osobistego.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane organom uprawnionym do kontroli działalności Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. ( m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy), Straż Graniczna, doradcy, konsultanci zewnętrzni (doradcy prawni, podatkowi, finansowi).

6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania łączącej nas umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie jest niezbędne), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adresem e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pani/Pana danych zostało nam przekazane przez wymieniony poniżej podmiot:
a) nazwa podmiotu: ……………………………………………………………………………………
b) dane teleadresowe: …………………………………………………………………………………Obowiązek informacyjny – formularz zgłoszenia zdarzenia w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343, https://www.airport-poznan.com.pl.

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: iod@airport-poznan.com.pl, tel. 48 61849223, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu obsługi formularza zgłoszenia zdarzenia w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem na lotnisku na (podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 68, ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

4. Pani/Pana dane możemy przekazać:
a) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
b) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeńobrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, badania zasadności zgłoszenia oraz wdrożenia stosownych działań dla jego rozwiązania (3 miesiące od otrzymania zgłoszenia). Po zakończeniu badania zdarzenia zgłoszenie zostanie zanonimizowane poprzez usunięcie danych osobowych zgłaszającego.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, chyba że Administrator będzie miał obowiązek prawny ich dalszego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adresem e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aby wypełnić formularz zgłoszenia nie mają Państwo obowiązku ich podania.

Obowiązek informacyjny - wniosek o uzgodnienie tymczasowej przeszkody lotniczej w rejonie powierzchni ograniczających przeszkody lotniska Poznań-Ławica

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel. +48 61849 2343, https://www.airport-poznan.com.pl

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: iod@airport-poznan.com.pl, tel. 48 618492232

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia realizacji działań prowadzonych przez Dział Operacji i Bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie danych osobowych w związku z Państwa wnioskiem jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 87 ust. 4 Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.), gdyż na mocy przepisów, wszystkie obiekty stałe o charakterze tymczasowym oraz ruchome stanowiące w świetle odrębnych przepisów przeszkody lotnicze muszą – przed ich posadowieniem – być uzgodnione przez zarządzającego danym lotniskiem oraz instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego – Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

4. Pani/Pana dane możemy przekazać: a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, c) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń\obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia., chyba że Administrator będzie miał obowiązek prawny ich dalszego przetwarzania. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym (art. 87 ust. 4 Prawo lotnicze Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.), konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

REKLAMA
REKLAMA