Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Oferta Inwestycyjna

ul. Rzemieślnicza – Południe

Działka 6: usługi, logistyka


1. Przedmiot dzierżawy

Nieruchomości gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o., położona w Poznaniu przy ul. Rzemieślniczej - Miasto Poznań. Zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1P/00130161/0 o numerze 6 o powierzchni 50 000 m2.

Działka 6 - lokalizacja

Na tym obszarze obecnie nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jednakże obowiązuje na tym terenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania przyjęte Uchwałą Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008r.

2. Przeznaczenie terenu

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania teren ten została oznaczony symbolem U2n. Dla terenów oznaczonych tym symbolem przewiduje się:

 1. tereny zabudowy niskiej, w zieleni, o funkcji usługowej,
 2. na terenach o funkcji usługowej U2n należy wprowadzać zabudowę o dużej ekstensywności, dążyć do powiązania zieleni towarzyszącej obszarom zainwestowanym z zielenią terenów otwartych.
 3. Należy dążyć do określenia obowiązującej linii zabudowy na terenach, bezpośrednio sąsiadujących z torami kolejowymi oraz tworzących pierzeje ulic głównych i zbiorczych;
 4. Wymaga się wyznaczenia zasad kształtowania ładu przestrzennego zabudowy działek na styku terenów o różnym przeznaczeniu (dotyczy przede wszystkim sąsiedztwa funkcji mieszkaniowej z przemysłową lub usługową) m.in. poprzez dążenie do wyznaczenia na tych terenach obowiązującej linii zabudowy, określenia parametrów zabudowy albo wprowadzenia zieleni izolacyjnej.
 5. zakazuje się lokalizowania urządzeń reklamowych, za wyjątkiem słupów reklamowych i urządzeń umieszczanych na budynkach w miejscach do tego przystosowanych,
 6. jeżeli w obrębie terenu występują obszary cenne kulturowo (objęte lub nie objęte formą ochrony zabytków), określenie zasad lokalizacji urządzeń reklamowych na budynkach powinno nastąpić na etapie sporządzania planu miejscowego.
 7. zakazuje się lokalizowania wolno stojących obiektów telefonii komórkowej.
 8. Na terenach zabudowy niskiej, w zieleni, o funkcji usługowej U2n, udział zieleni nie może być mniejszy niż 50%.

Dodatkowo w związku z pracami nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – uchwała XLI/612/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 20 listopada 2012, dla terenów U zaproponowany zostały następujący zapis:
 1. tereny zabudowy usługowej
 2. zieleń (np.: parki, skwery), parki naukowo-technologiczne, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej
 3. niska, średniowysoka
 4. dopuszczenie zabudowy wysokiej i wysokościowej w określonych w Studium miejscach lub wynikających z kontekstu przestrzennego (na podstawie analiz urbanistyczno-krajobrazowych).

 

3. Komunikacja

Nieruchomość przeznaczona na do dzierżawy posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Rzemieślnicza – bezpośredni zjazd z ulicy.

4. Media

Media dostępne są w ul. Rzemieślniczej. Podłączenie przyszłej inwestycji do poszczególnych sieci wymaga uzyskania technicznych warunków przyłączenia. Uzyskanie pozwoleń oraz warunków technicznych poszczególnych przyłączeń leży po stronie Dzierżawcy terenu dzierżawionego. Szczegółowy opis dostępnych mediów znajduje się poniże w zestawieniu tabelarycznym oraz w postaci graficznej.

Sieć elektryczna Przebieg przyłączy został szczegółowo przedstawiony na poniższym rysunku – Przyłącza dla terenów działki nr 6 znajduje się na działce 682 jednak możliwości jej wykorzystania są uzależnione od rodzaju inwestycji. Istnieje możliwość iż konieczne okaże się podłączenie do infrastruktury znajdującej się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
Sieć gazowa W bezpośrednim sąsiedztwie nie znajduje się przyłącze gazowe istnieje jednak prawdopodobieństwo iż będzie można wykorzystać infrastrukturę znajdującą się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
Sieć wodna Przebieg przyłączy został szczegółowo przedstawiony na poniższym rysunku – Przyłącza dla działki 6 przyłącza znajdują się na jednej z sąsiadujących działek jednak możliwości jej wykorzystania są uzależnione od rodzaju inwestycji. Istnieje możliwość iż konieczne okaże się podłączenie do infrastruktury znajdującej się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
Sieć kanalizacyjna Przebieg przyłączy został szczegółowo przedstawiony na poniższym rysunku – Przyłącza dla działki 6 przyłącza znajdują się na jednej z sąsiadujących działek jednak możliwości jej wykorzystania są uzależnione od rodzaju inwestycji. Istnieje możliwość iż konieczne okaże się podłączenie do infrastruktury znajdującej się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
Sieć teletechniczna W bezpośrednim sąsiedztwie nie znajduje się przyłącze telekomunikacyjne istnieje jednak prawdopodobieństwo iż będzie można wykorzystać infrastrukturę znajdującą się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.


Graficzne przedstawienie przebiegu sieci:
Działka 6 - przebieg sieci

REKLAMA
REKLAMA