Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Oferta Inwestycyjna

Port Lotniczy Poznań-Ławica – Północ

Działka 56/36 część: usługi, logistyka, farma fotowoltaiczna


1. Przedmiot dzierżawy

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o., położona w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 285, Miasto Poznań. Zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1P/00130161/0 o numerze 56/36, o powierzchni ok. 450 000 m2 - istnieje możliwość dzierżawienia mniejszej powierzchni – minimalna wielkość terenu to 100 000 m2 przy zachowaniu pełnej obsługi komunikacyjnej dla nie dzierżawionej części nieruchomości. Poniżej przedstawiona została fotografia z lokalizacją niniejszego terenu.

Działka 56/34 - lokalizacja

Na tym obszarze obecnie nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jednakże obowiązuje na tym terenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania przyjęte Uchwałą Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r. Dodatkowo opracowany został w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej projekt planu dla tego terenu.  

2. Przeznaczenie terenu

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania teren ten została oznaczony symbolem TKL. Dla terenów oznaczonych tym symbolem przewiduje się:

 1. Utrzymanie i rozwój Portu Lotniczego „Poznań-Ławica” (dla funkcji cywilnej, transportu towarów, sanitarnej, usługowej - general aviation) zabezpieczając w sieci miejskiej dogodne z nim połączenia oraz rezerwując tereny północnej (obecnie wojskowej) części lotniska, po wyłączeniu tego obszaru z „terenów zamkniętych”. Dla zwiększenia znaczenia portu dużą rolą będzie miała aktywizacja terenów „portowych” przy ul. Bukowskiej i rozbudowa funkcji towarzyszących (Airport City E3-TKL/U1sw).
 2. TKL/U1n tereny lotniska cywilnego / z dopuszczeniem terenów zabudowy niskiej o funkcji usługowej;
 3. TKL/U1sw Tereny lotniska cywilnego / z dopuszczeniem terenów zabudowy średniowysokiej o funkcji usługowej.
 4. na terenie o funkcji TKL/U1sw dopuszcza się wytworzenie zabudowy nie tworzącej zwartej pierzei wzdłuż ulicy Bukowskiej. Teren obecnie użytkowany jako ogrody działkowe, wskazany do przekształceń, docelowo przeznaczony pod funkcje usługowe w zieleni (z utrzymaniem zbiorników retencyjnych).
 5. Przy lokalizowaniu urządzeń reklamowych na terenie TKL należy podporządkować się zasadom wewnętrznym obowiązującym na terenie lotniska.
 6. Przy lokalizowaniu obiektów telefonii komórkowej na terenie TKL należy podporządkować się zasadom wewnętrznym obowiązującym na terenie lotniska.

Dodatkowo w związku z pracami nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – uchwała XLI/612/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 20 listopada 2012, dla terenów TKL zaproponowany zostały następujący zapis:
 1. Lotnisko Poznań – Ławica: zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszczenie lokalizacji infrastruktury oraz usług około-lotniskowych i innych nie kolidujące z funkcją lotniska i obszarem ograniczonego użytkowania ustanowionym dla lotniska Poznań–Ławica.

Należy również wspomnieć że dla tego terenu wywołany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w projekcie planu teren został oznaczony symbolem 1L – teren lotnictwa cywilnego

 

3. Komunikacja

Poniżej przedstawiono rozwiązania komunikacyjne możliwe do zrealizowania w celu utworzenia układu komunikacyjnego łączącego północną część Portu z ul. Dąbrowskiego. Przedstawiona analiza podzielona została na trzy warianty i została przygotowana w oparciu o konsultacje z Miejską Pracownią Urbanistyczną (MPU) – w zakresie planowania przestrzennego oraz z Zarządem Dróg Miejskich (ZDM) – w zakresie układu komunikacyjnego dróg publicznych.

Działka 56/34 - komunikacja

Wariant I
Jest to wariant, który jest sugerowany przez ZDM jako wariant możliwy do zrealizowania w najkrótszej perspektywie czasowej przy zaangażowaniu finansowym na poziomie ok. 8 mln PLN. Wysokość tej kwoty wynika z kosztów związanych zarówno ze zrealizowaniem prac budowlanych jak również kosztów związanych z wykupem działek pod realizacje tej inwestycji. Aktualnie na tym terenie znajdują się ogródki działkowe, które musiałby zostać przeniesione w inne miejsce we współpracy z Miastem Poznań. Rozwiązanie to z punktu widzenia komunikacyjnego byłoby rozwiązaniem bardzo korzystnym ponieważ pozwoliłoby włączyć się w już funkcjonujący na tej wysokości węzeł komunikacyjny, który umożliwiałby zarówno zjazd jak i wjazd na ul. Dąbrowskiego w obu kierunkach.

Wariant II
Jest to wariant który został zaprezentowany ze względu na trwające aktualnie prace związane z budową nowej wieży Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Jednym z zadań jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej już ul. Przytocznej. Jednakże szerokość oraz standard w/w drogi nie będzie umożliwiał przejazdu dla samochodów ciężarowych. Jednocześnie zaadoptowanie ul. Przytocznej na potrzeby transportu ciężarowego wiązałoby się z koniecznością wykupienia części terenów od mieszkańców i niosłoby ze sobą ryzyko protestów z ich strony.

Wariant III
Jest to wariant, który zakłada wykonanie części układu komunikacyjnego przewidzianego w koncepcji MPZP dotyczącej odcinka III Ramy Komunikacyjnej Miasta Poznania. W ramach tej inwestycji należałoby zrealizować układ drogowy, który połączy północną część lotniska z istniejącą już na dzień dzisiejszy ul. Lotniczą. Ulica Lotnicza znajduje się obecnie na terenie zarządzanym przez Agencje Mienia Wojskowego (AMW). Szerokość oraz standard tej drogi pozwalają na poruszanie się po niej pojazdów ciężarowych, co nie jest bez znaczenia w kontekście lokowania np. zakładu produkcyjnego na terenie północnym. Koniecznym byłoby rozprowadzenie układu komunikacyjnego wzdłuż północnej granicy lotniska w sposób umożliwiający swobodny dostęp do terenu. Obecnie droga znajduje się na terenie zamkniętym i dozorowanym, jednakże AMW wstępnie wyraziła chęć do udostępnienia ul. Lotniczej na prawach drogi publicznej, szczegółowo położenie ul. Lotniczej zostało przedstawione poniżej.

Działka 56/34 - komunikacja

Status działań w sprawie ulicy Lotniczej

 1. w ramach zapewnienia dojazdu do nieruchomości Port nawiązał kontakt z AMW, która wyraziła aprobatę co do przekształcenia ulicy Lotniczej w drogę publiczną,
 2. AMW proceduje przekazanie drogi do ZDM,
 3. mając na uwadze projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „LOTNISKO POZNAŃ-ŁAWICA I III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek północno-zachodni” GEOPOZ rozpoczął procedurę zgodnie KPA, ze względu na wywołany plan zagospodarowania przestrzennego procedura została wstrzymana na okres 6 miesięcy – do dnia 22 czerwca 2014, (treść postanowienia w załączniku).
 4. AMW uzyskało wstępną akceptacje z MPU i oczekuje na wznowienie procedury.

 

4. Media

Teren ten jest terenem o bardzo słabym uzbrojeniu jednakże media dostępne są w ul. Dąbrowskiego bądź na działka sąsiadujących. Uzyskanie pozwoleń oraz warunków technicznych poszczególnych przyłączeń leży po stronie Dzierżawcy terenu dzierżawionego. Szczegółowy opis mediów przedstawiony został poniżej w formie tabelarycznej jak również graficznej.

Sieć elektryczna Przebieg przyłączy został szczegółowo przedstawiony na rysunku nr 3. Najbliższe przyłącze elektryczne znajduje się na terenie działki – jest to inwestycja zrealizowana w celu zasilenia wieży PAŻP o mocy 400 kW. Przyłącza instalacji elektrycznej znajdują się także na działkach sąsiadujących. W zależność od rodzaju inwestycji konieczne będzie szczegółowe określenie lokalizacji najdogodniejszego podłączenia do sieci energii elektrycznej oraz wystąpienie do gestora sieci o warunki przyłączeniowe dla konkretnych wartości zapotrzebowania.
Sieć gazowa Najbliższa infrastruktura gazowa jest zlokalizowana w ciągu ul. Dąbrowskiego w odległości ok 500 m.
Sieć wodna Przebieg przyłączy został szczegółowo przedstawiony na rysunku nr 3. Na granicy działki przebiega przyłącze wodne woB 200, jednakże dopiero w momencie szczegółowego określenia rodzaju inwestycji możliwe będzie oszacowanie odległości najbliższego dogodnego przyłącza. do sieci wodnej oraz wystąpienie do gestora sieci o warunki przyłączeniowe dla konkretnych wartości zapotrzebowania.
Sieć kanalizacyjna Przebieg przyłączy został szczegółowo przedstawiony w rysunku nr 3. Na granicy działki przebiega przyłącze kanalizacyjne kd 150, jednakże dopiero w momencie szczegółowego określenia rodzaju inwestycji możliwe będzie oszacowanie odległości najbliższego dogodnego przyłącza. do sieci gazowej oraz wystąpienie do gestora sieci o warunki przyłączeniowe dla konkretnych wartości zapotrzebowania.
Sieć teletechniczna Przebieg przyłączy został szczegółowo przedstawiony w rysunku nr 3. Rozwiązania technologiczne pozwalają zrealizować dowolne przyłącza na w/w terenie.


Graficzne przedstawienie przebiegu sieci:Działka 56/34 - przebieg sieci


REKLAMA
REKLAMA