Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

ZARZĄDZENIE NR 40/2013

Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica
z dnia 4 listopada 2013 roku, w sprawie:

realizacji na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o. prac wykonywanych przez podmioty zewnętrzne

Działając na podstawie Rozdziału III pkt 4 i 5 Regulaminu Pracy Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica p. z o.o. oraz § 1 ust. 1.2. lit. a Uchwały Zarządu Nr 26/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie wewnętrznego podziału zadań pomiędzy członków Zarządu, zarządzam, co następuje:

§1

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o. (zwanej dalej Spółką), do konsultowania wszystkich zleceń z zakresu prac remontowo-budowlanych, serwisowych oraz prac o podobnym charakterze (zwanych dalej pracami), ingerujących w konstrukcję i instalacje budynków położonych na terenie należącym do Spółki, z kierownikiem Działu Utrzymania.

§2

1. Konsultacje winny odbyć się przed terminem rozpoczęcia prac, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przeprowadzenie konsultacji, zaś ich wynikiem powinno być wydanie zezwolenia na przebywanie na terenie Spółki podmiotów lub ich pracowników wykonujących prace, zawierającego:
a) wykaz przedmiotów zabronionych wnoszonych do strefy zastrzeżonej oraz części krytycznych strefy zastrzeżonej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
b) wykaz pracowników prowadzących prace ze wskazaniem osób, które – z racji wykonywanych czynności – posiadają uprawnienia do wnoszenia do strefy zastrzeżonej przedmiotów zabronionych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
c) wykaz pojazdów należących do podmiotu wykonującego prace, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wzór zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§3

1. Zezwolenie oraz wykazy, o których mowa w § 2 niniejszego Zarządzenia, weryfikowane są przez służby Spółki realizujące zadania w ramach funkcjonującego systemu przepustkowego, systemuochrony lub nadzoru nad realizowanymi pracami, i stanowią podstawę do wydania jednorazowych kart identyfikacyjnych portu lotniczego oraz przepustek samochodowych.

2. Przedstawiciele podmiotów wykonujących prace na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica, które trwają:
a) do 30 dni kalendarzowych otrzymują jednorazowe karty identyfikacyjne portu lotniczego, za wyjątkiem osób bezpośrednio nadzorujących prace z ramienia wykonawcy, które otrzymują czasowe karty identyfikacyjne portu lotniczego;
b) powyżej 30 dni kalendarzowych otrzymują czasowe karty identyfikacyjne portu lotniczego.

3. Wydanie czasowych kart identyfikacyjnych portu lotniczego odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji przepustkowej.

4. W uzasadnionych przypadkach zarządzający lotniskiem może ustalić zasady wydawania kart identyfikacyjnych w sposób odmienny od wskazanego w ust. 2 powyżej.

§4

Wykazy przedmiotów i pojazdów, o którym mowa w § 2 niniejszego Zarządzenia, dotyczą wyłącznie pojazdów i przedmiotów niezbędnych do realizacji prac, jak również muszą respektować wewnętrzne regulacje zarządzającego lotniskiem w zakresie wnoszenia przedmiotów zabronionych do strefy zastrzeżonej lub części krytycznej strefy zastrzeżonej oraz na pokład statku powietrznego.

§5

1. Prace winny być realizowane pod nadzorem przedstawiciela komórki organizacyjnej Spółki, odpowiedzialnego za ich przebieg, na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Spółką a wykonawcą prac.

2. Prace wykonywane na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica przez podmioty zewnętrzne winny być realizowane z zachowaniem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej określonych w stosownych przepisach, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

3. Wykonawcy realizujący prace zobowiązani są do przestrzegania zapisów instrukcji i regulaminów z dziedziny bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica i sporządzania stosownej dokumentacji.

§6

1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek skierowany przez kierownika komórki organizacyjnej Spółki do Dowódcy zmiany Straży Ochrony Lotniska, dopuszcza się wniesienie bądź wwiezienie na teren Portu Lotniczego Poznań – Ławica niezbędnych narzędzi oraz dostęp do tego terenu pracowników podmiotów wykonujących prace bez konieczności uzyskiwania zezwolenia, o którym mowa w § 2 niniejszego Zarządzenia.

2. Prace realizowane w przypadkach, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą być wykonywane o ile mają charakter doraźny, nagły i są podjęte w szczególności w celu uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, jak również w celu usuwania poważnych awarii, przeciwdziałania powstaniu szkody w wielkich rozmiarach bądź dalszej degradacji substancji budowlanej.

§7

1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 3/2010 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o. z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: realizacji na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o. prac remontowo-budowlanych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne.

Pliki do pobrania
REKLAMA
REKLAMA

Wymagany dodatek Flash Player 9

Get Adobe Flash player